რეგისტრაცია

სწავლების მეთოდები:


 

  კეთებით სწავლება;


  თამაშით სწავლება;

 

  მულტიმოდალური სწავლება(სწავლება სხვადასხვა სენსორულ არხზე დაყრდნობით);

 

  ინდივიდუალური, წყვილში და ჯგუფში სწავლება;

 

  სოციალური სწავლების მეთოდები.

 

 

 

 

 

მუშაობის და შეფასების  პრინციპები:


 

  სპეციალისტების მხრიდან მულტიდისციპლინარული მიდგომა;

 

  ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა;

 

  ქცევის მართვის პოზიტიური სტრატეგიები;

 


 

 

 

სწავლებისათვის აუცილებელი დამხმარე პირობები/რესურსები:


 

ჯგუფში ბავშვების რაოდენობაა 16;

 

  ადაპტირებული, უსაფრთხო  ფიზიკური გარემო;

 

  განმავითარებელი სათამაშოები;

 

  ტექნიკური უზრუნველყოფა;

 

  ბიბლიოთეკა;

 

  ეზო;

 

  სასადილო სივრცე;

 

  პირველადი სამედიცინო დახმარების ოთახი;

 

  ჯანმრთელი ბალანსირებული 4-ჯერადი კვება;

 

ჯგუფში შედის ორი პედაგოგი,მეწყვილე პედაგოგები;

 

  სამედიცინო პერსონალი/ექთანი;

 

  ფსიქოლოგი;

 

  სწავლების ხანგრძლივობა დღეში 10 საათი, 09:00 საათიდან 19:00 საათამდე.